EILA LUNDBERG

Leg. psykoterapeut
Auktoriserad i kognitiv psykoterapi

Vad är det som avgör skillnaden i livskvalitet? Den verkliga skillnaden ligger i hur vi kommunicerar med oss själva och hur vi handlar. Det är vårt sätt att reagera på och göra något åt det som ”händer” som utgör skillnaden.

Kognitiv och beteendeinriktad terapi (KBT)

KBT

KBT är ett samlingsbegrepp för ett antal teorier och tekniker baserade både på inlärningspsykologiska principer och kognitiv teori/ psykologi. Terapiformen har en vetenskaplig basis både för teorin och praktiken.

KBT är en fungerande psykoterapiform för de flesta psykiska problem och kan användas vid individual-, par, familj och gruppterapier. KPT används för alla åldersgrupper, barn,
ungdomar och vuxna.

KBT erbjuder möjligheter att utforska hur tankar, känslor och beteenden fungerar ihop. Den kognitiva teorin utgår ifrån att våra psykologiska besvär har sitt ursprung i ett dysfunktionellt tänkande eller arbetsmodell. Dysfunktionellt tänkande präglas av negativa känslor och beteenden. Dysfunktionell arbetsmodell skapas genom våra kognitioner (tankar, minnen, bilder) och genom kognitiva processer (uppmärksamhet, abstraktion och bedömning av situationer).

Genom terapin försöker man förändra den dysfunktionella arbetsmodellen genom att hitta ändamålsenliga strategier för olika livssituationer så att patienten upplever att livet fungerar bättre. I förändringsarbetet ingår att identifiera negativa automatiska tankar, en inre dialog som sker spontant och snabbt inom oss. De negativa automatiska tankarna är oftast övergeneraliserande t.ex. ”jag misslyckas alltid” Dessa tankar påverkar våra känslor och beteenden negativt. Negativa automatiska tankar styrs av livsregler. De består av attityder och antaganden om oss själva och omvärlden. De innehåller ofta imperativa ord som måste, ska och bör. Bakom personliga livsregler finns inlärda uppfattningar om oss själva, s.k. scheman eller grundantaganden. Eftersom de är kopplade till vår identitet kan de därmed vara svårare att förändra.

KBT

KBT fungerar som en samarbetsrelation mellan patienten och terapeuten. Dessa två fungerar som jämbördiga parter som samarbetar kring patientens problem i s.k. kollaborativ empirism.

I denna allians har terapeuten kunskaperna om den kognitiva teorin och patienten är expert på sig själv och sina problem.

KBT har hemuppgifter som en viktig del i det terapeutiska arbetet. Hemuppgifter syftar till att fördjupa och stärka arbetet i terapin. Hemuppgifterna bestäms tillsammans i slutet av varje terapisession.

KBT är oftast en korttidsterapi med 10-25 sessioner, men kan också vara betydligt längre vid mera komplexa problem. I början av terapin går patienten oftast en gång i veckan men mot slutet av terapin glesas träffarna ut.


Aktuellt

[2014-03-12]

Ny adress

Min nya besöksadress är:

Söderstöd KBT mottagning

Kammakargatan 70

111 24 Stockholm.

pil Läs mer

[2010-11-15]

Det blev en bok till

Min man Lars skrev  en kriminalroman 2009 som heter " Myrtagen". Nu har han blivit klar med nr 2 som heter 79 steg från Khao Lak. Även om jag inte skriver själv, är det lärorikt att få följa lite på en sådan resa. Är imponerad av att man få ihop så många ord och som till slut bli en bok med en tanketråd hela vägen.

pil Läs mer

[2009-02-25]

Hemsidan uppfräschad

Hemsidan har nu uppdaterats med bl.a. mer utförlig information och fler undersidor.

pil Läs mer

Aktuellt arkiv